Forever™ Essential Oils Peppermint

Log in

Create account

Login to your account in order to see the price and order the product

Volume: 15 ml

Ta et par dråper i en duftkrukke for å spre en oppfriskende romduft.

ADVARSEL. Irriterer huden. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Ha pakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser om det lett lar seg gjøre. Fortsett å skylle.

Innholdet kastes i husholdningsavfallet.

Mentha Piperita (peppermynte) Oil (EC: 282-015-4)

Merk at innholdet kan endres og at det alltid er informasjonen på forpakningen som gjelder.