Forever™ Essential Oils Lavender

Log in

Create account

Login to your account in order to see the price and order the product

Volume: 15 ml

Ta et par dråper i en duftkrukke for å spre en rolig og harmonisk romduft. Passer også fint i en duftpute i lintøyskapet.

FARE. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Ha pakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/lege.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser om det lett lar seg gjøre. Fortsett å skylle.

Innholdet kastes i husholdningsavfallet.

Lavandula Angustifolia (lavendel) Flower Oil (EF: 289-995-2)

Merk at innholdet kan endres og at det alltid er informasjonen på forpakningen som gjelder.